Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Blow

Động từ bất quy tắc blow Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Break

Động từ bất quy tắc break Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Breed

Động từ bất quy tắc breed Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bring

Động từ bất quy tắc bring Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Broadcast

Động từ bất quy tắc broadcast Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Build

Động từ bất quy tắc build Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Burn

Động từ bất quy tắc burn Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Burst

Động từ bất quy tắc burst Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bust

Động từ bất quy tắc bust Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Buy

Động từ bất quy tắc buy Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Cast

Động từ bất quy tắc cast Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bind

Động từ bất quy tắc bind Động từ bất quỳ tắc là những động từ...