Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Freeze

Động từ bất quy tắc freeze Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Gainsay

Động từ bất quy tắc gainsay Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Get

Động từ bất quy tắc get Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Give

Động từ bất quy tắc give Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Go

Động từ bất quy tắc go Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Grow

Động từ bất quy tắc grow Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Forbid

Động từ bất quy tắc forbid Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Forecast

Động từ bất quy tắc forecast Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Forget

Động từ bất quy tắc forget Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Dream

Động từ bất quy tắc dream Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Drink

Động từ bất quy tắc drink Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Drive

Động từ bất quy tắc drive Động từ bất quỳ tắc là những động từ...