Break

Động từ bất quy tắc break

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Break.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
break oneself/not break

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I break
 • you break
 • he/she/it breaks
 • we break
 • you break
 • they break

Quá khứ

 • I broke
 • you broke
 • he/she/it broke
 • we broke
 • you broke
 • they broke

Hiện tại tiếp diễn

 • I am breaking
 • you are breaking
 • he/she/it is breaking
 • we are breaking
 • you are breaking
 • they are breaking

Hiện tại hoàn thành

 • I have broken
 • you have broken
 • he/she/it has broken
 • we have broken
 • you have broken
 • they have broken

Tương lai

 • I will break
 • you will break
 • he/she/it will break
 • we will break
 • you will break
 • they will break

Tương lai hoàn thành

 • I will have broken
 • you will have broken
 • he/she/it will have broken
 • we will have broken
 • you will have broken
 • they will have broken

Quá khứ tiếp diễn

 • I was breaking
 • you were breaking
 • he/she/it was breaking
 • we were breaking
 • you were breaking
 • they were breaking

Quá khứ hoàn thành

 • I had broken
 • you had broken
 • he/she/it had broken
 • we had broken
 • you had broken
 • they had broken

Tương lai tiếp diễn

 • I will be breaking
 • you will be breaking
 • he/she/it will be breaking
 • we will be breaking
 • you will be breaking
 • they will be breaking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been breaking
 • you have been breaking
 • he/she/it has been breaking
 • we have been breaking
 • you have been breaking
 • they have been breaking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been breaking
 • you had been breaking
 • he/she/it had been breaking
 • we had been breaking
 • you had been breaking
 • they had been breaking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been breaking
 • you will have been breaking
 • he/she/it will have been breaking
 • we will have been breaking
 • you will have been breaking
 • they will have been breaking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • break
 • let’s break
 • break

Hiện tại

 • breaking

Quá khứ

 • broken

Infinitive

 • to break

Phân từ hoàn thành

 • having broken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *