Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Bid

Động từ bất quy tắc bid Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Alight

Động từ bất quy tắc alight Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Arise

Động từ bất quy tắc arise Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Awake

Động từ bất quy tắc awake Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Be

Động từ bất quy tắc be Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Abide

Động từ bất quy tắc abide Động từ bất quỳ tắc là những động từ...