Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Fall

Động từ bất quy tắc fall Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Feed

Động từ bất quy tắc feed Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Feel

Động từ bất quy tắc feel Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Fight

Động từ bất quy tắc fight Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Find

Động từ bất quy tắc find Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Flee

Động từ bất quy tắc flee Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Fling

Động từ bất quy tắc fling Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Fly

Động từ bất quy tắc fly Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Dream

Động từ bất quy tắc dream Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Drink

Động từ bất quy tắc drink Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Catch

Động từ bất quy tắc catch Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Chide

Động từ bất quy tắc chide Động từ bất quỳ tắc là những động từ...