Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Feed

Động từ bất quy tắc feed Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Feel

Động từ bất quy tắc feel Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Fight

Động từ bất quy tắc fight Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Find

Động từ bất quy tắc find Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Flee

Động từ bất quy tắc flee Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Fling

Động từ bất quy tắc fling Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Fly

Động từ bất quy tắc fly Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Dream

Động từ bất quy tắc dream Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Drink

Động từ bất quy tắc drink Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Drive

Động từ bất quy tắc drive Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Chide

Động từ bất quy tắc chide Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Choose

Động từ bất quy tắc choose Động từ bất quỳ tắc là những động từ...