Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Build

Động từ bất quy tắc build Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Burn

Động từ bất quy tắc burn Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Behold

Động từ bất quy tắc behold Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bend

Động từ bất quy tắc bend Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bereave

Động từ bất quy tắc bereave Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Beseech

Động từ bất quy tắc beseech Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bet

Động từ bất quy tắc bet Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Bid

Động từ bất quy tắc bid Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Alight

Động từ bất quy tắc alight Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Arise

Động từ bất quy tắc arise Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Awake

Động từ bất quy tắc awake Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Be

Động từ bất quy tắc be Động từ bất quỳ tắc là những động từ...