Bleed

Động từ bất quy tắc bleed

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Bleed.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
bleed oneself/not bleed

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I bleed
 • you bleed
 • he/she/it bleeds
 • we bleed
 • you bleed
 • they bleed

Quá khứ

 • I bled
 • you bled
 • he/she/it bled
 • we bled
 • you bled
 • they bled

Hiện tại tiếp diễn

 • I am bleeding
 • you are bleeding
 • he/she/it is bleeding
 • we are bleeding
 • you are bleeding
 • they are bleeding

Hiện tại hoàn thành

 • I have bled
 • you have bled
 • he/she/it has bled
 • we have bled
 • you have bled
 • they have bled

Tương lai

 • I will bleed
 • you will bleed
 • he/she/it will bleed
 • we will bleed
 • you will bleed
 • they will bleed

Tương lai hoàn thành

 • I will have bled
 • you will have bled
 • he/she/it will have bled
 • we will have bled
 • you will have bled
 • they will have bled

Quá khứ tiếp diễn

 • I was bleeding
 • you were bleeding
 • he/she/it was bleeding
 • we were bleeding
 • you were bleeding
 • they were bleeding

Quá khứ hoàn thành

 • I had bled
 • you had bled
 • he/she/it had bled
 • we had bled
 • you had bled
 • they had bled

Tương lai tiếp diễn

 • I will be bleeding
 • you will be bleeding
 • he/she/it will be bleeding
 • we will be bleeding
 • you will be bleeding
 • they will be bleeding

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been bleeding
 • you have been bleeding
 • he/she/it has been bleeding
 • we have been bleeding
 • you have been bleeding
 • they have been bleeding

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been bleeding
 • you had been bleeding
 • he/she/it had been bleeding
 • we had been bleeding
 • you had been bleeding
 • they had been bleeding

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been bleeding
 • you will have been bleeding
 • he/she/it will have been bleeding
 • we will have been bleeding
 • you will have been bleeding
 • they will have been bleeding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • bleed
 • let’s bleed
 • bleed

Hiện tại

 • bleeding

Quá khứ

 • bled

Infinitive

 • to bleed

Phân từ hoàn thành

 • having bled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *