Burst

Động từ bất quy tắc burst

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Burst.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
burst oneself/not burst

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I burst
 • you burst
 • he/she/it bursts
 • we burst
 • you burst
 • they burst

Quá khứ

 • I burst
 • you burst
 • he/she/it burst
 • we burst
 • you burst
 • they burst

Hiện tại tiếp diễn

 • I am bursting
 • you are bursting
 • he/she/it is bursting
 • we are bursting
 • you are bursting
 • they are bursting

Hiện tại hoàn thành

 • I have burst
 • you have burst
 • he/she/it has burst
 • we have burst
 • you have burst
 • they have burst

Tương lai

 • I will burst
 • you will burst
 • he/she/it will burst
 • we will burst
 • you will burst
 • they will burst

Tương lai hoàn thành

 • I will have burst
 • you will have burst
 • he/she/it will have burst
 • we will have burst
 • you will have burst
 • they will have burst

Quá khứ tiếp diễn

 • I was bursting
 • you were bursting
 • he/she/it was bursting
 • we were bursting
 • you were bursting
 • they were bursting

Quá khứ hoàn thành

 • I had burst
 • you had burst
 • he/she/it had burst
 • we had burst
 • you had burst
 • they had burst

Tương lai tiếp diễn

 • I will be bursting
 • you will be bursting
 • he/she/it will be bursting
 • we will be bursting
 • you will be bursting
 • they will be bursting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been bursting
 • you have been bursting
 • he/she/it has been bursting
 • we have been bursting
 • you have been bursting
 • they have been bursting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been bursting
 • you had been bursting
 • he/she/it had been bursting
 • we had been bursting
 • you had been bursting
 • they had been bursting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been bursting
 • you will have been bursting
 • he/she/it will have been bursting
 • we will have been bursting
 • you will have been bursting
 • they will have been bursting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • burst
 • let’s burst
 • burst

Hiện tại

 • bursting

Quá khứ

 • burst

Infinitive

 • to burst

Phân từ hoàn thành

 • having burst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *