Blow

Động từ bất quy tắc blow

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Blow.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
blow oneself/not blow

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I blow
 • you blow
 • he/she/it blows
 • we blow
 • you blow
 • they blow

Quá khứ

 • I blew
 • you blew
 • he/she/it blew
 • we blew
 • you blew
 • they blew

Hiện tại tiếp diễn

 • I am blowing
 • you are blowing
 • he/she/it is blowing
 • we are blowing
 • you are blowing
 • they are blowing

Hiện tại hoàn thành

 • I have blown
 • you have blown
 • he/she/it has blown
 • we have blown
 • you have blown
 • they have blown

Tương lai

 • I will blow
 • you will blow
 • he/she/it will blow
 • we will blow
 • you will blow
 • they will blow

Tương lai hoàn thành

 • I will have blown
 • you will have blown
 • he/she/it will have blown
 • we will have blown
 • you will have blown
 • they will have blown

Quá khứ tiếp diễn

 • I was blowing
 • you were blowing
 • he/she/it was blowing
 • we were blowing
 • you were blowing
 • they were blowing

Quá khứ hoàn thành

 • I had blown
 • you had blown
 • he/she/it had blown
 • we had blown
 • you had blown
 • they had blown

Tương lai tiếp diễn

 • I will be blowing
 • you will be blowing
 • he/she/it will be blowing
 • we will be blowing
 • you will be blowing
 • they will be blowing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been blowing
 • you have been blowing
 • he/she/it has been blowing
 • we have been blowing
 • you have been blowing
 • they have been blowing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been blowing
 • you had been blowing
 • he/she/it had been blowing
 • we had been blowing
 • you had been blowing
 • they had been blowing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been blowing
 • you will have been blowing
 • he/she/it will have been blowing
 • we will have been blowing
 • you will have been blowing
 • they will have been blowing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • blow
 • let’s blow
 • blow

Hiện tại

 • blowing

Quá khứ

 • blown

Infinitive

 • to blow

Phân từ hoàn thành

 • having blown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *