Broadcast

Động từ bất quy tắc broadcast

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Broadcast.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I broadcast
 • you broadcast
 • he/she/it broadcasts
 • we broadcast
 • you broadcast
 • they broadcast

Quá khứ

 • I broadcast
 • you broadcast
 • he/she/it broadcast
 • we broadcast
 • you broadcast
 • they broadcast

Hiện tại tiếp diễn

 • I am broadcasting
 • you are broadcasting
 • he/she/it is broadcasting
 • we are broadcasting
 • you are broadcasting
 • they are broadcasting

Hiện tại hoàn thành

 • I have broadcast
 • you have broadcast
 • he/she/it has broadcast
 • we have broadcast
 • you have broadcast
 • they have broadcast

Tương lai

 • I will broadcast
 • you will broadcast
 • he/she/it will broadcast
 • we will broadcast
 • you will broadcast
 • they will broadcast

Tương lai hoàn thành

 • I will have broadcast
 • you will have broadcast
 • he/she/it will have broadcast
 • we will have broadcast
 • you will have broadcast
 • they will have broadcast

Quá khứ tiếp diễn

 • I was broadcasting
 • you were broadcasting
 • he/she/it was broadcasting
 • we were broadcasting
 • you were broadcasting
 • they were broadcasting

Quá khứ hoàn thành

 • I had broadcast
 • you had broadcast
 • he/she/it had broadcast
 • we had broadcast
 • you had broadcast
 • they had broadcast

Tương lai tiếp diễn

 • I will be broadcasting
 • you will be broadcasting
 • he/she/it will be broadcasting
 • we will be broadcasting
 • you will be broadcasting
 • they will be broadcasting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been broadcasting
 • you have been broadcasting
 • he/she/it has been broadcasting
 • we have been broadcasting
 • you have been broadcasting
 • they have been broadcasting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been broadcasting
 • you had been broadcasting
 • he/she/it had been broadcasting
 • we had been broadcasting
 • you had been broadcasting
 • they had been broadcasting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been broadcasting
 • you will have been broadcasting
 • he/she/it will have been broadcasting
 • we will have been broadcasting
 • you will have been broadcasting
 • they will have been broadcasting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • broadcast
 • let’s broadcast
 • broadcast

Hiện tại

 • broadcasting

Quá khứ

 • broadcast

Infinitive

 • to broadcast

Phân từ hoàn thành

 • having broadcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *