Become

Động từ bất quy tắc become

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Become.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
become oneself/not become

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I become
 • you become
 • he/she/it becomes
 • we become
 • you become
 • they become

Quá khứ

 • I became
 • you became
 • he/she/it became
 • we became
 • you became
 • they became

Hiện tại tiếp diễn

 • I am becoming
 • you are becoming
 • he/she/it is becoming
 • we are becoming
 • you are becoming
 • they are becoming

Hiện tại hoàn thành

 • I have become
 • you have become
 • he/she/it has become
 • we have become
 • you have become
 • they have become

Tương lai

 • I will become
 • you will become
 • he/she/it will become
 • we will become
 • you will become
 • they will become

Tương lai hoàn thành

 • I will have become
 • you will have become
 • he/she/it will have become
 • we will have become
 • you will have become
 • they will have become

Quá khứ tiếp diễn

 • I was becoming
 • you were becoming
 • he/she/it was becoming
 • we were becoming
 • you were becoming
 • they were becoming

Quá khứ hoàn thành

 • I had become
 • you had become
 • he/she/it had become
 • we had become
 • you had become
 • they had become

Tương lai tiếp diễn

 • I will be becoming
 • you will be becoming
 • he/she/it will be becoming
 • we will be becoming
 • you will be becoming
 • they will be becoming

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been becoming
 • you have been becoming
 • he/she/it has been becoming
 • we have been becoming
 • you have been becoming
 • they have been becoming

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been becoming
 • you had been becoming
 • he/she/it had been becoming
 • we had been becoming
 • you had been becoming
 • they had been becoming

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been becoming
 • you will have been becoming
 • he/she/it will have been becoming
 • we will have been becoming
 • you will have been becoming
 • they will have been becoming

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • become
 • let’s become
 • become

Hiện tại

 • becoming

Quá khứ

 • become

Infinitive

 • to become

Phân từ hoàn thành

 • having become

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *