Bear

Động từ bất quy tắc bear

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Bear.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
bear oneself/not bear

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I bear
 • you bear
 • he/she/it bears
 • we bear
 • you bear
 • they bear

Quá khứ

 • I bore
 • you bore
 • he/she/it bore
 • we bore
 • you bore
 • they bore

Hiện tại tiếp diễn

 • I am bearing
 • you are bearing
 • he/she/it is bearing
 • we are bearing
 • you are bearing
 • they are bearing

Hiện tại hoàn thành

 • I have borne/born
 • you have borne/born
 • he/she/it has borne/born
 • we have borne/born
 • you have borne/born
 • they have borne/born

Tương lai

 • I will bear
 • you will bear
 • he/she/it will bear
 • we will bear
 • you will bear
 • they will bear

Tương lai hoàn thành

 • I will have borne/born
 • you will have borne/born
 • he/she/it will have borne/born
 • we will have borne/born
 • you will have borne/born
 • they will have borne/born

Quá khứ tiếp diễn

 • I was bearing
 • you were bearing
 • he/she/it was bearing
 • we were bearing
 • you were bearing
 • they were bearing

Quá khứ hoàn thành

 • I had borne/born
 • you had borne/born
 • he/she/it had borne/born
 • we had borne/born
 • you had borne/born
 • they had borne/born

Tương lai tiếp diễn

 • I will be bearing
 • you will be bearing
 • he/she/it will be bearing
 • we will be bearing
 • you will be bearing
 • they will be bearing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been bearing
 • you have been bearing
 • he/she/it has been bearing
 • we have been bearing
 • you have been bearing
 • they have been bearing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been bearing
 • you had been bearing
 • he/she/it had been bearing
 • we had been bearing
 • you had been bearing
 • they had been bearing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been bearing
 • you will have been bearing
 • he/she/it will have been bearing
 • we will have been bearing
 • you will have been bearing
 • they will have been bearing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • bear
 • let’s bear
 • bear

Hiện tại

 • bearing

Quá khứ

 • borne/born

Infinitive

 • to bear

Phân từ hoàn thành

 • having borne/born

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *