Be

Động từ bất quy tắc be

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Be.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
be oneself/not be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I am
 • you are
 • he/she/it is
 • we are
 • you are
 • they are

Quá khứ

 • I was
 • you were
 • he/she/it was
 • we were
 • you were
 • they were

Hiện tại tiếp diễn

 • I am being
 • you are being
 • he/she/it is being
 • we are being
 • you are being
 • they are being

Hiện tại hoàn thành

 • I have been
 • you have been
 • he/she/it has been
 • we have been
 • you have been
 • they have been

Tương lai

 • I will be
 • you will be
 • he/she/it will be
 • we will be
 • you will be
 • they will be

Tương lai hoàn thành

 • I will have been
 • you will have been
 • he/she/it will have been
 • we will have been
 • you will have been
 • they will have been

Quá khứ tiếp diễn

 • I was being
 • you were being
 • he/she/it was being
 • we were being
 • you were being
 • they were being

Quá khứ hoàn thành

 • I had been
 • you had been
 • he/she/it had been
 • we had been
 • you had been
 • they had been

Tương lai tiếp diễn

 • I will be being
 • you will be being
 • he/she/it will be being
 • we will be being
 • you will be being
 • they will be being

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been being
 • you have been being
 • he/she/it has been being
 • we have been being
 • you have been being
 • they have been being

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been being
 • you had been being
 • he/she/it had been being
 • we had been being
 • you had been being
 • they had been being

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been being
 • you will have been being
 • he/she/it will have been being
 • we will have been being
 • you will have been being
 • they will have been being

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • be
 • let’s be
 • be

Hiện tại

 • being

Quá khứ

 • been

Infinitive

 • to be

Phân từ hoàn thành

 • having been

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *