Beat

Động từ bất quy tắc beat

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Beat.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
beat oneself/not beat

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I beat
 • you beat
 • he/she/it beats
 • we beat
 • you beat
 • they beat

Quá khứ

 • I beat
 • you beat
 • he/she/it beat
 • we beat
 • you beat
 • they beat

Hiện tại tiếp diễn

 • I am beating
 • you are beating
 • he/she/it is beating
 • we are beating
 • you are beating
 • they are beating

Hiện tại hoàn thành

 • I have beaten
 • you have beaten
 • he/she/it has beaten
 • we have beaten
 • you have beaten
 • they have beaten

Tương lai

 • I will beat
 • you will beat
 • he/she/it will beat
 • we will beat
 • you will beat
 • they will beat

Tương lai hoàn thành

 • I will have beaten
 • you will have beaten
 • he/she/it will have beaten
 • we will have beaten
 • you will have beaten
 • they will have beaten

Quá khứ tiếp diễn

 • I was beating
 • you were beating
 • he/she/it was beating
 • we were beating
 • you were beating
 • they were beating

Quá khứ hoàn thành

 • I had beaten
 • you had beaten
 • he/she/it had beaten
 • we had beaten
 • you had beaten
 • they had beaten

Tương lai tiếp diễn

 • I will be beating
 • you will be beating
 • he/she/it will be beating
 • we will be beating
 • you will be beating
 • they will be beating

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been beating
 • you have been beating
 • he/she/it has been beating
 • we have been beating
 • you have been beating
 • they have been beating

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been beating
 • you had been beating
 • he/she/it had been beating
 • we had been beating
 • you had been beating
 • they had been beating

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been beating
 • you will have been beating
 • he/she/it will have been beating
 • we will have been beating
 • you will have been beating
 • they will have been beating

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • beat
 • let’s beat
 • beat

Hiện tại

 • beating

Quá khứ

 • beaten

Infinitive

 • to beat

Phân từ hoàn thành

 • having beaten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *