Befall

Động từ bất quy tắc befall

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Befall.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
befall oneself/not befall

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I befall
 • you befall
 • he/she/it befalls
 • we befall
 • you befall
 • they befall

Quá khứ

 • I befell
 • you befell
 • he/she/it befell
 • we befell
 • you befell
 • they befell

Hiện tại tiếp diễn

 • I am befalling
 • you are befalling
 • he/she/it is befalling
 • we are befalling
 • you are befalling
 • they are befalling

Hiện tại hoàn thành

 • I have befallen
 • you have befallen
 • he/she/it has befallen
 • we have befallen
 • you have befallen
 • they have befallen

Tương lai

 • I will befall
 • you will befall
 • he/she/it will befall
 • we will befall
 • you will befall
 • they will befall

Tương lai hoàn thành

 • I will have befallen
 • you will have befallen
 • he/she/it will have befallen
 • we will have befallen
 • you will have befallen
 • they will have befallen

Quá khứ tiếp diễn

 • I was befalling
 • you were befalling
 • he/she/it was befalling
 • we were befalling
 • you were befalling
 • they were befalling

Quá khứ hoàn thành

 • I had befallen
 • you had befallen
 • he/she/it had befallen
 • we had befallen
 • you had befallen
 • they had befallen

Tương lai tiếp diễn

 • I will be befalling
 • you will be befalling
 • he/she/it will be befalling
 • we will be befalling
 • you will be befalling
 • they will be befalling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been befalling
 • you have been befalling
 • he/she/it has been befalling
 • we have been befalling
 • you have been befalling
 • they have been befalling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been befalling
 • you had been befalling
 • he/she/it had been befalling
 • we had been befalling
 • you had been befalling
 • they had been befalling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been befalling
 • you will have been befalling
 • he/she/it will have been befalling
 • we will have been befalling
 • you will have been befalling
 • they will have been befalling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • befall
 • let’s befall
 • befall

Hiện tại

 • befalling

Quá khứ

 • befallen

Infinitive

 • to befall

Phân từ hoàn thành

 • having befallen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *