Feel

Động từ bất quy tắc feel

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Feel.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
feel oneself/not feel

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I feel
 • you feel
 • he/she/it feels
 • we feel
 • you feel
 • they feel

Quá khứ

 • I felt
 • you felt
 • he/she/it felt
 • we felt
 • you felt
 • they felt

Hiện tại tiếp diễn

 • I am feeling
 • you are feeling
 • he/she/it is feeling
 • we are feeling
 • you are feeling
 • they are feeling

Hiện tại hoàn thành

 • I have felt
 • you have felt
 • he/she/it has felt
 • we have felt
 • you have felt
 • they have felt

Tương lai

 • I will feel
 • you will feel
 • he/she/it will feel
 • we will feel
 • you will feel
 • they will feel

Tương lai hoàn thành

 • I will have felt
 • you will have felt
 • he/she/it will have felt
 • we will have felt
 • you will have felt
 • they will have felt

Quá khứ tiếp diễn

 • I was feeling
 • you were feeling
 • he/she/it was feeling
 • we were feeling
 • you were feeling
 • they were feeling

Quá khứ hoàn thành

 • I had felt
 • you had felt
 • he/she/it had felt
 • we had felt
 • you had felt
 • they had felt

Tương lai tiếp diễn

 • I will be feeling
 • you will be feeling
 • he/she/it will be feeling
 • we will be feeling
 • you will be feeling
 • they will be feeling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been feeling
 • you have been feeling
 • he/she/it has been feeling
 • we have been feeling
 • you have been feeling
 • they have been feeling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been feeling
 • you had been feeling
 • he/she/it had been feeling
 • we had been feeling
 • you had been feeling
 • they had been feeling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been feeling
 • you will have been feeling
 • he/she/it will have been feeling
 • we will have been feeling
 • you will have been feeling
 • they will have been feeling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • feel
 • let’s feel
 • feel

Hiện tại

 • feeling

Quá khứ

 • felt

Infinitive

 • to feel

Phân từ hoàn thành

 • having felt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *