Fall

Động từ bất quy tắc fall

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Fall.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
fall oneself/not fall

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I fall
 • you fall
 • he/she/it falls
 • we fall
 • you fall
 • they fall

Quá khứ

 • I fell
 • you fell
 • he/she/it fell
 • we fell
 • you fell
 • they fell

Hiện tại tiếp diễn

 • I am falling
 • you are falling
 • he/she/it is falling
 • we are falling
 • you are falling
 • they are falling

Hiện tại hoàn thành

 • I have fallen
 • you have fallen
 • he/she/it has fallen
 • we have fallen
 • you have fallen
 • they have fallen

Tương lai

 • I will fall
 • you will fall
 • he/she/it will fall
 • we will fall
 • you will fall
 • they will fall

Tương lai hoàn thành

 • I will have fallen
 • you will have fallen
 • he/she/it will have fallen
 • we will have fallen
 • you will have fallen
 • they will have fallen

Quá khứ tiếp diễn

 • I was falling
 • you were falling
 • he/she/it was falling
 • we were falling
 • you were falling
 • they were falling

Quá khứ hoàn thành

 • I had fallen
 • you had fallen
 • he/she/it had fallen
 • we had fallen
 • you had fallen
 • they had fallen

Tương lai tiếp diễn

 • I will be falling
 • you will be falling
 • he/she/it will be falling
 • we will be falling
 • you will be falling
 • they will be falling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been falling
 • you have been falling
 • he/she/it has been falling
 • we have been falling
 • you have been falling
 • they have been falling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been falling
 • you had been falling
 • he/she/it had been falling
 • we had been falling
 • you had been falling
 • they had been falling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been falling
 • you will have been falling
 • he/she/it will have been falling
 • we will have been falling
 • you will have been falling
 • they will have been falling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • fall
 • let’s fall
 • fall

Hiện tại

 • falling

Quá khứ

 • fallen

Infinitive

 • to fall

Phân từ hoàn thành

 • having fallen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *