Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Have

Động từ bất quy tắc have Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Hear

Động từ bất quy tắc hear Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Heave

Động từ bất quy tắc heave Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Hew

Động từ bất quy tắc hew Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Hide

Động từ bất quy tắc hide Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Hit

Động từ bất quy tắc hit Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Hold

Động từ bất quy tắc hold Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Hurt

Động từ bất quy tắc hurt Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Inlay

Động từ bất quy tắc inlay Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Freeze

Động từ bất quy tắc freeze Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Gainsay

Động từ bất quy tắc gainsay Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Get

Động từ bất quy tắc get Động từ bất quỳ tắc là những động từ...