Dream

Động từ bất quy tắc dream

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Dream.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
dream oneself/not dream

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I dream
 • you dream
 • he/she/it dreams
 • we dream
 • you dream
 • they dream

Quá khứ

 • I dreamed/dreamt
 • you dreamed/dreamt
 • he/she/it dreamed/dreamt
 • we dreamed/dreamt
 • you dreamed/dreamt
 • they dreamed/dreamt

Hiện tại tiếp diễn

 • I am dreaming
 • you are dreaming
 • he/she/it is dreaming
 • we are dreaming
 • you are dreaming
 • they are dreaming

Hiện tại hoàn thành

 • I have dreamed/dreamt
 • you have dreamed/dreamt
 • he/she/it has dreamed/dreamt
 • we have dreamed/dreamt
 • you have dreamed/dreamt
 • they have dreamed/dreamt

Tương lai

 • I will dream
 • you will dream
 • he/she/it will dream
 • we will dream
 • you will dream
 • they will dream

Tương lai hoàn thành

 • I will have dreamed/dreamt
 • you will have dreamed/dreamt
 • he/she/it will have dreamed/dreamt
 • we will have dreamed/dreamt
 • you will have dreamed/dreamt
 • they will have dreamed/dreamt

Quá khứ tiếp diễn

 • I was dreaming
 • you were dreaming
 • he/she/it was dreaming
 • we were dreaming
 • you were dreaming
 • they were dreaming

Quá khứ hoàn thành

 • I had dreamed/dreamt
 • you had dreamed/dreamt
 • he/she/it had dreamed/dreamt
 • we had dreamed/dreamt
 • you had dreamed/dreamt
 • they had dreamed/dreamt

Tương lai tiếp diễn

 • I will be dreaming
 • you will be dreaming
 • he/she/it will be dreaming
 • we will be dreaming
 • you will be dreaming
 • they will be dreaming

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been dreaming
 • you have been dreaming
 • he/she/it has been dreaming
 • we have been dreaming
 • you have been dreaming
 • they have been dreaming

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been dreaming
 • you had been dreaming
 • he/she/it had been dreaming
 • we had been dreaming
 • you had been dreaming
 • they had been dreaming

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been dreaming
 • you will have been dreaming
 • he/she/it will have been dreaming
 • we will have been dreaming
 • you will have been dreaming
 • they will have been dreaming

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • dream
 • let’s dream
 • dream

Hiện tại

 • dreaming

Quá khứ

 • dreamed/dreamt

Infinitive

 • to dream

Phân từ hoàn thành

 • having dreamed/dreamt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *