Forecast

Động từ bất quy tắc forecast

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Forecast.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I forecast
 • you forecast
 • he/she/it forecasts
 • we forecast
 • you forecast
 • they forecast

Quá khứ

 • I forecast
 • you forecast
 • he/she/it forecast
 • we forecast
 • you forecast
 • they forecast

Hiện tại tiếp diễn

 • I am forecasting
 • you are forecasting
 • he/she/it is forecasting
 • we are forecasting
 • you are forecasting
 • they are forecasting

Hiện tại hoàn thành

 • I have forecast
 • you have forecast
 • he/she/it has forecast
 • we have forecast
 • you have forecast
 • they have forecast

Tương lai

 • I will forecast
 • you will forecast
 • he/she/it will forecast
 • we will forecast
 • you will forecast
 • they will forecast

Tương lai hoàn thành

 • I will have forecast
 • you will have forecast
 • he/she/it will have forecast
 • we will have forecast
 • you will have forecast
 • they will have forecast

Quá khứ tiếp diễn

 • I was forecasting
 • you were forecasting
 • he/she/it was forecasting
 • we were forecasting
 • you were forecasting
 • they were forecasting

Quá khứ hoàn thành

 • I had forecast
 • you had forecast
 • he/she/it had forecast
 • we had forecast
 • you had forecast
 • they had forecast

Tương lai tiếp diễn

 • I will be forecasting
 • you will be forecasting
 • he/she/it will be forecasting
 • we will be forecasting
 • you will be forecasting
 • they will be forecasting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been forecasting
 • you have been forecasting
 • he/she/it has been forecasting
 • we have been forecasting
 • you have been forecasting
 • they have been forecasting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been forecasting
 • you had been forecasting
 • he/she/it had been forecasting
 • we had been forecasting
 • you had been forecasting
 • they had been forecasting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been forecasting
 • you will have been forecasting
 • he/she/it will have been forecasting
 • we will have been forecasting
 • you will have been forecasting
 • they will have been forecasting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • forecast
 • let’s forecast
 • forecast

Hiện tại

 • forecasting

Quá khứ

 • forecast

Infinitive

 • to forecast

Phân từ hoàn thành

 • having forecast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *