Get

Động từ bất quy tắc get

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Get.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
get oneself/not get

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I get
 • you get
 • he/she/it gets
 • we get
 • you get
 • they get

Quá khứ

 • I got
 • you got
 • he/she/it got
 • we got
 • you got
 • they got

Hiện tại tiếp diễn

 • I am getting
 • you are getting
 • he/she/it is getting
 • we are getting
 • you are getting
 • they are getting

Hiện tại hoàn thành

 • I have got/gotten
 • you have got/gotten
 • he/she/it has got/gotten
 • we have got/gotten
 • you have got/gotten
 • they have got/gotten

Tương lai

 • I will get
 • you will get
 • he/she/it will get
 • we will get
 • you will get
 • they will get

Tương lai hoàn thành

 • I will have got/gotten
 • you will have got/gotten
 • he/she/it will have got/gotten
 • we will have got/gotten
 • you will have got/gotten
 • they will have got/gotten

Quá khứ tiếp diễn

 • I was getting
 • you were getting
 • he/she/it was getting
 • we were getting
 • you were getting
 • they were getting

Quá khứ hoàn thành

 • I had got/gotten
 • you had got/gotten
 • he/she/it had got/gotten
 • we had got/gotten
 • you had got/gotten
 • they had got/gotten

Tương lai tiếp diễn

 • I will be getting
 • you will be getting
 • he/she/it will be getting
 • we will be getting
 • you will be getting
 • they will be getting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been getting
 • you have been getting
 • he/she/it has been getting
 • we have been getting
 • you have been getting
 • they have been getting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been getting
 • you had been getting
 • he/she/it had been getting
 • we had been getting
 • you had been getting
 • they had been getting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been getting
 • you will have been getting
 • he/she/it will have been getting
 • we will have been getting
 • you will have been getting
 • they will have been getting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • get
 • let’s get
 • get

Hiện tại

 • getting

Quá khứ

 • got/gotten

Infinitive

 • to get

Phân từ hoàn thành

 • having got/gotten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *