Go

Động từ bất quy tắc go

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Go.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not go

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I go
 • you go
 • he/she/it goes
 • we go
 • you go
 • they go

Quá khứ

 • I went
 • you went
 • he/she/it went
 • we went
 • you went
 • they went

Hiện tại tiếp diễn

 • I am going
 • you are going
 • he/she/it is going
 • we are going
 • you are going
 • they are going

Hiện tại hoàn thành

 • I have gone
 • you have gone
 • he/she/it has gone
 • we have gone
 • you have gone
 • they have gone

Tương lai

 • I will go
 • you will go
 • he/she/it will go
 • we will go
 • you will go
 • they will go

Tương lai hoàn thành

 • I will have gone
 • you will have gone
 • he/she/it will have gone
 • we will have gone
 • you will have gone
 • they will have gone

Quá khứ tiếp diễn

 • I was going
 • you were going
 • he/she/it was going
 • we were going
 • you were going
 • they were going

Quá khứ hoàn thành

 • I had gone
 • you had gone
 • he/she/it had gone
 • we had gone
 • you had gone
 • they had gone

Tương lai tiếp diễn

 • I will be going
 • you will be going
 • he/she/it will be going
 • we will be going
 • you will be going
 • they will be going

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been going
 • you have been going
 • he/she/it has been going
 • we have been going
 • you have been going
 • they have been going

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been going
 • you had been going
 • he/she/it had been going
 • we had been going
 • you had been going
 • they had been going

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been going
 • you will have been going
 • he/she/it will have been going
 • we will have been going
 • you will have been going
 • they will have been going

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • go
 • let’s go
 • go

Hiện tại

 • going

Quá khứ

 • gone

Infinitive

 • to go

Phân từ hoàn thành

 • having gone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *