Give

Động từ bất quy tắc give

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Give.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not give

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I give
 • you give
 • he/she/it gives
 • we give
 • you give
 • they give

Quá khứ

 • I gave
 • you gave
 • he/she/it gave
 • we gave
 • you gave
 • they gave

Hiện tại tiếp diễn

 • I am giving
 • you are giving
 • he/she/it is giving
 • we are giving
 • you are giving
 • they are giving

Hiện tại hoàn thành

 • I have given
 • you have given
 • he/she/it has given
 • we have given
 • you have given
 • they have given

Tương lai

 • I will give
 • you will give
 • he/she/it will give
 • we will give
 • you will give
 • they will give

Tương lai hoàn thành

 • I will have given
 • you will have given
 • he/she/it will have given
 • we will have given
 • you will have given
 • they will have given

Quá khứ tiếp diễn

 • I was giving
 • you were giving
 • he/she/it was giving
 • we were giving
 • you were giving
 • they were giving

Quá khứ hoàn thành

 • I had given
 • you had given
 • he/she/it had given
 • we had given
 • you had given
 • they had given

Tương lai tiếp diễn

 • I will be giving
 • you will be giving
 • he/she/it will be giving
 • we will be giving
 • you will be giving
 • they will be giving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been giving
 • you have been giving
 • he/she/it has been giving
 • we have been giving
 • you have been giving
 • they have been giving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been giving
 • you had been giving
 • he/she/it had been giving
 • we had been giving
 • you had been giving
 • they had been giving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been giving
 • you will have been giving
 • he/she/it will have been giving
 • we will have been giving
 • you will have been giving
 • they will have been giving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • give
 • let’s give
 • give

Hiện tại

 • giving

Quá khứ

 • given

Infinitive

 • to give

Phân từ hoàn thành

 • having given

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *