Forgive

Động từ bất quy tắc forgive

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Forgive.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I forgive
 • you forgive
 • he/she/it forgives
 • we forgive
 • you forgive
 • they forgive

Quá khứ

 • I forgave
 • you forgave
 • he/she/it forgave
 • we forgave
 • you forgave
 • they forgave

Hiện tại tiếp diễn

 • I am forgiving
 • you are forgiving
 • he/she/it is forgiving
 • we are forgiving
 • you are forgiving
 • they are forgiving

Hiện tại hoàn thành

 • I have forgiven
 • you have forgiven
 • he/she/it has forgiven
 • we have forgiven
 • you have forgiven
 • they have forgiven

Tương lai

 • I will forgive
 • you will forgive
 • he/she/it will forgive
 • we will forgive
 • you will forgive
 • they will forgive

Tương lai hoàn thành

 • I will have forgiven
 • you will have forgiven
 • he/she/it will have forgiven
 • we will have forgiven
 • you will have forgiven
 • they will have forgiven

Quá khứ tiếp diễn

 • I was forgiving
 • you were forgiving
 • he/she/it was forgiving
 • we were forgiving
 • you were forgiving
 • they were forgiving

Quá khứ hoàn thành

 • I had forgiven
 • you had forgiven
 • he/she/it had forgiven
 • we had forgiven
 • you had forgiven
 • they had forgiven

Tương lai tiếp diễn

 • I will be forgiving
 • you will be forgiving
 • he/she/it will be forgiving
 • we will be forgiving
 • you will be forgiving
 • they will be forgiving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been forgiving
 • you have been forgiving
 • he/she/it has been forgiving
 • we have been forgiving
 • you have been forgiving
 • they have been forgiving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been forgiving
 • you had been forgiving
 • he/she/it had been forgiving
 • we had been forgiving
 • you had been forgiving
 • they had been forgiving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been forgiving
 • you will have been forgiving
 • he/she/it will have been forgiving
 • we will have been forgiving
 • you will have been forgiving
 • they will have been forgiving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • forgive
 • let’s forgive
 • forgive

Hiện tại

 • forgiving

Quá khứ

 • forgiven

Infinitive

 • to forgive

Phân từ hoàn thành

 • having forgiven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *