Drive

Động từ bất quy tắc drive

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Drive.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
drive oneself/not drive

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I drive
 • you drive
 • he/she/it drives
 • we drive
 • you drive
 • they drive

Quá khứ

 • I drove
 • you drove
 • he/she/it drove
 • we drove
 • you drove
 • they drove

Hiện tại tiếp diễn

 • I am driving
 • you are driving
 • he/she/it is driving
 • we are driving
 • you are driving
 • they are driving

Hiện tại hoàn thành

 • I have driven
 • you have driven
 • he/she/it has driven
 • we have driven
 • you have driven
 • they have driven

Tương lai

 • I will drive
 • you will drive
 • he/she/it will drive
 • we will drive
 • you will drive
 • they will drive

Tương lai hoàn thành

 • I will have driven
 • you will have driven
 • he/she/it will have driven
 • we will have driven
 • you will have driven
 • they will have driven

Quá khứ tiếp diễn

 • I was driving
 • you were driving
 • he/she/it was driving
 • we were driving
 • you were driving
 • they were driving

Quá khứ hoàn thành

 • I had driven
 • you had driven
 • he/she/it had driven
 • we had driven
 • you had driven
 • they had driven

Tương lai tiếp diễn

 • I will be driving
 • you will be driving
 • he/she/it will be driving
 • we will be driving
 • you will be driving
 • they will be driving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been driving
 • you have been driving
 • he/she/it has been driving
 • we have been driving
 • you have been driving
 • they have been driving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been driving
 • you had been driving
 • he/she/it had been driving
 • we had been driving
 • you had been driving
 • they had been driving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been driving
 • you will have been driving
 • he/she/it will have been driving
 • we will have been driving
 • you will have been driving
 • they will have been driving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • drive
 • let’s drive
 • drive

Hiện tại

 • driving

Quá khứ

 • driven

Infinitive

 • to drive

Phân từ hoàn thành

 • having driven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *