Grow

Động từ bất quy tắc grow

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Grow.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
grow oneself/not grow

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I grow
 • you grow
 • he/she/it grows
 • we grow
 • you grow
 • they grow

Quá khứ

 • I grew
 • you grew
 • he/she/it grew
 • we grew
 • you grew
 • they grew

Hiện tại tiếp diễn

 • I am growing
 • you are growing
 • he/she/it is growing
 • we are growing
 • you are growing
 • they are growing

Hiện tại hoàn thành

 • I have grown
 • you have grown
 • he/she/it has grown
 • we have grown
 • you have grown
 • they have grown

Tương lai

 • I will grow
 • you will grow
 • he/she/it will grow
 • we will grow
 • you will grow
 • they will grow

Tương lai hoàn thành

 • I will have grown
 • you will have grown
 • he/she/it will have grown
 • we will have grown
 • you will have grown
 • they will have grown

Quá khứ tiếp diễn

 • I was growing
 • you were growing
 • he/she/it was growing
 • we were growing
 • you were growing
 • they were growing

Quá khứ hoàn thành

 • I had grown
 • you had grown
 • he/she/it had grown
 • we had grown
 • you had grown
 • they had grown

Tương lai tiếp diễn

 • I will be growing
 • you will be growing
 • he/she/it will be growing
 • we will be growing
 • you will be growing
 • they will be growing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been growing
 • you have been growing
 • he/she/it has been growing
 • we have been growing
 • you have been growing
 • they have been growing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been growing
 • you had been growing
 • he/she/it had been growing
 • we had been growing
 • you had been growing
 • they had been growing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been growing
 • you will have been growing
 • he/she/it will have been growing
 • we will have been growing
 • you will have been growing
 • they will have been growing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • grow
 • let’s grow
 • grow

Hiện tại

 • growing

Quá khứ

 • grown

Infinitive

 • to grow

Phân từ hoàn thành

 • having grown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *