Dwell

Động từ bất quy tắc dwell

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Dwell.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not dwell

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I dwell
 • you dwell
 • he/she/it dwells
 • we dwell
 • you dwell
 • they dwell

Quá khứ

 • I dwelled/dwelt
 • you dwelled/dwelt
 • he/she/it dwelled/dwelt
 • we dwelled/dwelt
 • you dwelled/dwelt
 • they dwelled/dwelt

Hiện tại tiếp diễn

 • I am dwelling
 • you are dwelling
 • he/she/it is dwelling
 • we are dwelling
 • you are dwelling
 • they are dwelling

Hiện tại hoàn thành

 • I have dwelled/dwelt
 • you have dwelled/dwelt
 • he/she/it has dwelled/dwelt
 • we have dwelled/dwelt
 • you have dwelled/dwelt
 • they have dwelled/dwelt

Tương lai

 • I will dwell
 • you will dwell
 • he/she/it will dwell
 • we will dwell
 • you will dwell
 • they will dwell

Tương lai hoàn thành

 • I will have dwelled/dwelt
 • you will have dwelled/dwelt
 • he/she/it will have dwelled/dwelt
 • we will have dwelled/dwelt
 • you will have dwelled/dwelt
 • they will have dwelled/dwelt

Quá khứ tiếp diễn

 • I was dwelling
 • you were dwelling
 • he/she/it was dwelling
 • we were dwelling
 • you were dwelling
 • they were dwelling

Quá khứ hoàn thành

 • I had dwelled/dwelt
 • you had dwelled/dwelt
 • he/she/it had dwelled/dwelt
 • we had dwelled/dwelt
 • you had dwelled/dwelt
 • they had dwelled/dwelt

Tương lai tiếp diễn

 • I will be dwelling
 • you will be dwelling
 • he/she/it will be dwelling
 • we will be dwelling
 • you will be dwelling
 • they will be dwelling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been dwelling
 • you have been dwelling
 • he/she/it has been dwelling
 • we have been dwelling
 • you have been dwelling
 • they have been dwelling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been dwelling
 • you had been dwelling
 • he/she/it had been dwelling
 • we had been dwelling
 • you had been dwelling
 • they had been dwelling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been dwelling
 • you will have been dwelling
 • he/she/it will have been dwelling
 • we will have been dwelling
 • you will have been dwelling
 • they will have been dwelling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • dwell
 • let’s dwell
 • dwell

Hiện tại

 • dwelling

Quá khứ

 • dwelled/dwelt

Infinitive

 • to dwell

Phân từ hoàn thành

 • having dwelled/dwelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *