Hang

Động từ bất quy tắc hang

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Hang.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
hang oneself/not hang

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I hang
 • you hang
 • he/she/it hangs
 • we hang
 • you hang
 • they hang

Quá khứ

 • I hung/hanged
 • you hung/hanged
 • he/she/it hung/hanged
 • we hung/hanged
 • you hung/hanged
 • they hung/hanged

Hiện tại tiếp diễn

 • I am hanging
 • you are hanging
 • he/she/it is hanging
 • we are hanging
 • you are hanging
 • they are hanging

Hiện tại hoàn thành

 • I have hung/hanged
 • you have hung/hanged
 • he/she/it has hung/hanged
 • we have hung/hanged
 • you have hung/hanged
 • they have hung/hanged

Tương lai

 • I will hang
 • you will hang
 • he/she/it will hang
 • we will hang
 • you will hang
 • they will hang

Tương lai hoàn thành

 • I will have hung/hanged
 • you will have hung/hanged
 • he/she/it will have hung/hanged
 • we will have hung/hanged
 • you will have hung/hanged
 • they will have hung/hanged

Quá khứ tiếp diễn

 • I was hanging
 • you were hanging
 • he/she/it was hanging
 • we were hanging
 • you were hanging
 • they were hanging

Quá khứ hoàn thành

 • I had hung/hanged
 • you had hung/hanged
 • he/she/it had hung/hanged
 • we had hung/hanged
 • you had hung/hanged
 • they had hung/hanged

Tương lai tiếp diễn

 • I will be hanging
 • you will be hanging
 • he/she/it will be hanging
 • we will be hanging
 • you will be hanging
 • they will be hanging

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been hanging
 • you have been hanging
 • he/she/it has been hanging
 • we have been hanging
 • you have been hanging
 • they have been hanging

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been hanging
 • you had been hanging
 • he/she/it had been hanging
 • we had been hanging
 • you had been hanging
 • they had been hanging

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been hanging
 • you will have been hanging
 • he/she/it will have been hanging
 • we will have been hanging
 • you will have been hanging
 • they will have been hanging

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • hang
 • let’s hang
 • hang

Hiện tại

 • hanging

Quá khứ

 • hung/hanged

Infinitive

 • to hang

Phân từ hoàn thành

 • having hung/hanged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *