Hear

Động từ bất quy tắc hear

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Hear.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
hear oneself/not hear

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I hear
 • you hear
 • he/she/it hears
 • we hear
 • you hear
 • they hear

Quá khứ

 • I heard
 • you heard
 • he/she/it heard
 • we heard
 • you heard
 • they heard

Hiện tại tiếp diễn

 • I am hearing
 • you are hearing
 • he/she/it is hearing
 • we are hearing
 • you are hearing
 • they are hearing

Hiện tại hoàn thành

 • I have heard
 • you have heard
 • he/she/it has heard
 • we have heard
 • you have heard
 • they have heard

Tương lai

 • I will hear
 • you will hear
 • he/she/it will hear
 • we will hear
 • you will hear
 • they will hear

Tương lai hoàn thành

 • I will have heard
 • you will have heard
 • he/she/it will have heard
 • we will have heard
 • you will have heard
 • they will have heard

Quá khứ tiếp diễn

 • I was hearing
 • you were hearing
 • he/she/it was hearing
 • we were hearing
 • you were hearing
 • they were hearing

Quá khứ hoàn thành

 • I had heard
 • you had heard
 • he/she/it had heard
 • we had heard
 • you had heard
 • they had heard

Tương lai tiếp diễn

 • I will be hearing
 • you will be hearing
 • he/she/it will be hearing
 • we will be hearing
 • you will be hearing
 • they will be hearing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been hearing
 • you have been hearing
 • he/she/it has been hearing
 • we have been hearing
 • you have been hearing
 • they have been hearing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been hearing
 • you had been hearing
 • he/she/it had been hearing
 • we had been hearing
 • you had been hearing
 • they had been hearing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been hearing
 • you will have been hearing
 • he/she/it will have been hearing
 • we will have been hearing
 • you will have been hearing
 • they will have been hearing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • hear
 • let’s hear
 • hear

Hiện tại

 • hearing

Quá khứ

 • heard

Infinitive

 • to hear

Phân từ hoàn thành

 • having heard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *