Have

Động từ bất quy tắc have

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Have.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not have

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I have
 • you have
 • he/she/it has
 • we have
 • you have
 • they have

Quá khứ

 • I had
 • you had
 • he/she/it had
 • we had
 • you had
 • they had

Hiện tại tiếp diễn

 • I am having
 • you are having
 • he/she/it is having
 • we are having
 • you are having
 • they are having

Hiện tại hoàn thành

 • I have had
 • you have had
 • he/she/it has had
 • we have had
 • you have had
 • they have had

Tương lai

 • I will have
 • you will have
 • he/she/it will have
 • we will have
 • you will have
 • they will have

Tương lai hoàn thành

 • I will have had
 • you will have had
 • he/she/it will have had
 • we will have had
 • you will have had
 • they will have had

Quá khứ tiếp diễn

 • I was having
 • you were having
 • he/she/it was having
 • we were having
 • you were having
 • they were having

Quá khứ hoàn thành

 • I had had
 • you had had
 • he/she/it had had
 • we had had
 • you had had
 • they had had

Tương lai tiếp diễn

 • I will be having
 • you will be having
 • he/she/it will be having
 • we will be having
 • you will be having
 • they will be having

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been having
 • you have been having
 • he/she/it has been having
 • we have been having
 • you have been having
 • they have been having

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been having
 • you had been having
 • he/she/it had been having
 • we had been having
 • you had been having
 • they had been having

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been having
 • you will have been having
 • he/she/it will have been having
 • we will have been having
 • you will have been having
 • they will have been having

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • have
 • let’s have
 • have

Hiện tại

 • having

Quá khứ

 • had

Infinitive

 • to have

Phân từ hoàn thành

 • having had

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *