Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Weave

Động từ bất quy tắc weave Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Wed

Động từ bất quy tắc wed Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Swing

Động từ bất quy tắc swing Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Take

Động từ bất quy tắc take Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Teach

Động từ bất quy tắc teach Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Tear

Động từ bất quy tắc tear Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Tell

Động từ bất quy tắc tell Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Think

Động từ bất quy tắc think Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Thrive

Động từ bất quy tắc thrive Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Throw

Động từ bất quy tắc throw Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Thrust

Động từ bất quy tắc thrust Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Tread

Động từ bất quy tắc tread Động từ bất quỳ tắc là những động từ...