Throw

Động từ bất quy tắc throw

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Throw.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
throw oneself/not throw

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I throw
 • you throw
 • he/she/it throws
 • we throw
 • you throw
 • they throw

Quá khứ

 • I threw
 • you threw
 • he/she/it threw
 • we threw
 • you threw
 • they threw

Hiện tại tiếp diễn

 • I am throwing
 • you are throwing
 • he/she/it is throwing
 • we are throwing
 • you are throwing
 • they are throwing

Hiện tại hoàn thành

 • I have thrown
 • you have thrown
 • he/she/it has thrown
 • we have thrown
 • you have thrown
 • they have thrown

Tương lai

 • I will throw
 • you will throw
 • he/she/it will throw
 • we will throw
 • you will throw
 • they will throw

Tương lai hoàn thành

 • I will have thrown
 • you will have thrown
 • he/she/it will have thrown
 • we will have thrown
 • you will have thrown
 • they will have thrown

Quá khứ tiếp diễn

 • I was throwing
 • you were throwing
 • he/she/it was throwing
 • we were throwing
 • you were throwing
 • they were throwing

Quá khứ hoàn thành

 • I had thrown
 • you had thrown
 • he/she/it had thrown
 • we had thrown
 • you had thrown
 • they had thrown

Tương lai tiếp diễn

 • I will be throwing
 • you will be throwing
 • he/she/it will be throwing
 • we will be throwing
 • you will be throwing
 • they will be throwing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been throwing
 • you have been throwing
 • he/she/it has been throwing
 • we have been throwing
 • you have been throwing
 • they have been throwing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been throwing
 • you had been throwing
 • he/she/it had been throwing
 • we had been throwing
 • you had been throwing
 • they had been throwing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been throwing
 • you will have been throwing
 • he/she/it will have been throwing
 • we will have been throwing
 • you will have been throwing
 • they will have been throwing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • throw
 • let’s throw
 • throw

Hiện tại

 • throwing

Quá khứ

 • thrown

Infinitive

 • to throw

Phân từ hoàn thành

 • having thrown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *