Thrive

Động từ bất quy tắc thrive

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Thrive.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
thrive oneself/not thrive

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I thrive
 • you thrive
 • he/she/it thrives
 • we thrive
 • you thrive
 • they thrive

Quá khứ

 • I thrived/throve
 • you thrived/throve
 • he/she/it thrived/throve
 • we thrived/throve
 • you thrived/throve
 • they thrived/throve

Hiện tại tiếp diễn

 • I am thriving
 • you are thriving
 • he/she/it is thriving
 • we are thriving
 • you are thriving
 • they are thriving

Hiện tại hoàn thành

 • I have thrived/thriven
 • you have thrived/thriven
 • he/she/it has thrived/thriven
 • we have thrived/thriven
 • you have thrived/thriven
 • they have thrived/thriven

Tương lai

 • I will thrive
 • you will thrive
 • he/she/it will thrive
 • we will thrive
 • you will thrive
 • they will thrive

Tương lai hoàn thành

 • I will have thrived/thriven
 • you will have thrived/thriven
 • he/she/it will have thrived/thriven
 • we will have thrived/thriven
 • you will have thrived/thriven
 • they will have thrived/thriven

Quá khứ tiếp diễn

 • I was thriving
 • you were thriving
 • he/she/it was thriving
 • we were thriving
 • you were thriving
 • they were thriving

Quá khứ hoàn thành

 • I had thrived/thriven
 • you had thrived/thriven
 • he/she/it had thrived/thriven
 • we had thrived/thriven
 • you had thrived/thriven
 • they had thrived/thriven

Tương lai tiếp diễn

 • I will be thriving
 • you will be thriving
 • he/she/it will be thriving
 • we will be thriving
 • you will be thriving
 • they will be thriving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been thriving
 • you have been thriving
 • he/she/it has been thriving
 • we have been thriving
 • you have been thriving
 • they have been thriving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been thriving
 • you had been thriving
 • he/she/it had been thriving
 • we had been thriving
 • you had been thriving
 • they had been thriving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been thriving
 • you will have been thriving
 • he/she/it will have been thriving
 • we will have been thriving
 • you will have been thriving
 • they will have been thriving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • thrive
 • let’s thrive
 • thrive

Hiện tại

 • thriving

Quá khứ

 • thrived/thriven

Infinitive

 • to thrive

Phân từ hoàn thành

 • having thrived/thriven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *