Tread

Động từ bất quy tắc tread

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Tread.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
tread oneself/not tread

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I tread
 • you tread
 • he/she/it treads
 • we tread
 • you tread
 • they tread

Quá khứ

 • I trod
 • you trod
 • he/she/it trod
 • we trod
 • you trod
 • they trod

Hiện tại tiếp diễn

 • I am treading
 • you are treading
 • he/she/it is treading
 • we are treading
 • you are treading
 • they are treading

Hiện tại hoàn thành

 • I have trodden
 • you have trodden
 • he/she/it has trodden
 • we have trodden
 • you have trodden
 • they have trodden

Tương lai

 • I will tread
 • you will tread
 • he/she/it will tread
 • we will tread
 • you will tread
 • they will tread

Tương lai hoàn thành

 • I will have trodden
 • you will have trodden
 • he/she/it will have trodden
 • we will have trodden
 • you will have trodden
 • they will have trodden

Quá khứ tiếp diễn

 • I was treading
 • you were treading
 • he/she/it was treading
 • we were treading
 • you were treading
 • they were treading

Quá khứ hoàn thành

 • I had trodden
 • you had trodden
 • he/she/it had trodden
 • we had trodden
 • you had trodden
 • they had trodden

Tương lai tiếp diễn

 • I will be treading
 • you will be treading
 • he/she/it will be treading
 • we will be treading
 • you will be treading
 • they will be treading

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been treading
 • you have been treading
 • he/she/it has been treading
 • we have been treading
 • you have been treading
 • they have been treading

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been treading
 • you had been treading
 • he/she/it had been treading
 • we had been treading
 • you had been treading
 • they had been treading

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been treading
 • you will have been treading
 • he/she/it will have been treading
 • we will have been treading
 • you will have been treading
 • they will have been treading

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • tread
 • let’s tread
 • tread

Hiện tại

 • treading

Quá khứ

 • trodden

Infinitive

 • to tread

Phân từ hoàn thành

 • having trodden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *