Understand

Động từ bất quy tắc understand

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Understand.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I understand
 • you understand
 • he/she/it understands
 • we understand
 • you understand
 • they understand

Quá khứ

 • I understood
 • you understood
 • he/she/it understood
 • we understood
 • you understood
 • they understood

Hiện tại tiếp diễn

 • I am understanding
 • you are understanding
 • he/she/it is understanding
 • we are understanding
 • you are understanding
 • they are understanding

Hiện tại hoàn thành

 • I have understood
 • you have understood
 • he/she/it has understood
 • we have understood
 • you have understood
 • they have understood

Tương lai

 • I will understand
 • you will understand
 • he/she/it will understand
 • we will understand
 • you will understand
 • they will understand

Tương lai hoàn thành

 • I will have understood
 • you will have understood
 • he/she/it will have understood
 • we will have understood
 • you will have understood
 • they will have understood

Quá khứ tiếp diễn

 • I was understanding
 • you were understanding
 • he/she/it was understanding
 • we were understanding
 • you were understanding
 • they were understanding

Quá khứ hoàn thành

 • I had understood
 • you had understood
 • he/she/it had understood
 • we had understood
 • you had understood
 • they had understood

Tương lai tiếp diễn

 • I will be understanding
 • you will be understanding
 • he/she/it will be understanding
 • we will be understanding
 • you will be understanding
 • they will be understanding

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been understanding
 • you have been understanding
 • he/she/it has been understanding
 • we have been understanding
 • you have been understanding
 • they have been understanding

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been understanding
 • you had been understanding
 • he/she/it had been understanding
 • we had been understanding
 • you had been understanding
 • they had been understanding

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been understanding
 • you will have been understanding
 • he/she/it will have been understanding
 • we will have been understanding
 • you will have been understanding
 • they will have been understanding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • understand
 • let’s understand
 • understand

Hiện tại

 • understanding

Quá khứ

 • understood

Infinitive

 • to understand

Phân từ hoàn thành

 • having understood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *