Wed

Động từ bất quy tắc wed

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Wed.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
wed oneself/not wed

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I wed
 • you wed
 • he/she/it weds
 • we wed
 • you wed
 • they wed

Quá khứ

 • I wedded/wed
 • you wedded/wed
 • he/she/it wedded/wed
 • we wedded/wed
 • you wedded/wed
 • they wedded/wed

Hiện tại tiếp diễn

 • I am wedding
 • you are wedding
 • he/she/it is wedding
 • we are wedding
 • you are wedding
 • they are wedding

Hiện tại hoàn thành

 • I have wedded/wed
 • you have wedded/wed
 • he/she/it has wedded/wed
 • we have wedded/wed
 • you have wedded/wed
 • they have wedded/wed

Tương lai

 • I will wed
 • you will wed
 • he/she/it will wed
 • we will wed
 • you will wed
 • they will wed

Tương lai hoàn thành

 • I will have wedded/wed
 • you will have wedded/wed
 • he/she/it will have wedded/wed
 • we will have wedded/wed
 • you will have wedded/wed
 • they will have wedded/wed

Quá khứ tiếp diễn

 • I was wedding
 • you were wedding
 • he/she/it was wedding
 • we were wedding
 • you were wedding
 • they were wedding

Quá khứ hoàn thành

 • I had wedded/wed
 • you had wedded/wed
 • he/she/it had wedded/wed
 • we had wedded/wed
 • you had wedded/wed
 • they had wedded/wed

Tương lai tiếp diễn

 • I will be wedding
 • you will be wedding
 • he/she/it will be wedding
 • we will be wedding
 • you will be wedding
 • they will be wedding

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been wedding
 • you have been wedding
 • he/she/it has been wedding
 • we have been wedding
 • you have been wedding
 • they have been wedding

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been wedding
 • you had been wedding
 • he/she/it had been wedding
 • we had been wedding
 • you had been wedding
 • they had been wedding

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been wedding
 • you will have been wedding
 • he/she/it will have been wedding
 • we will have been wedding
 • you will have been wedding
 • they will have been wedding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • wed
 • let’s wed
 • wed

Hiện tại

 • wedding

Quá khứ

 • wedded/wed

Infinitive

 • to wed

Phân từ hoàn thành

 • having wedded/wed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *