Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Spoil

Động từ bất quy tắc spoil Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Spread

Động từ bất quy tắc spread Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Spring

Động từ bất quy tắc spring Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Stand

Động từ bất quy tắc stand Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Smite

Động từ bất quy tắc smite Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sneak

Động từ bất quy tắc sneak Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shrink

Động từ bất quy tắc shrink Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shrive

Động từ bất quy tắc shrive Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shut

Động từ bất quy tắc shut Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sing

Động từ bất quy tắc sing Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sink

Động từ bất quy tắc sink Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sit

Động từ bất quy tắc sit Động từ bất quỳ tắc là những động từ...