Tear

Động từ bất quy tắc tear

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Tear.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
tear oneself/not tear

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I tear
 • you tear
 • he/she/it tears
 • we tear
 • you tear
 • they tear

Quá khứ

 • I tore
 • you tore
 • he/she/it tore
 • we tore
 • you tore
 • they tore

Hiện tại tiếp diễn

 • I am tearing
 • you are tearing
 • he/she/it is tearing
 • we are tearing
 • you are tearing
 • they are tearing

Hiện tại hoàn thành

 • I have torn
 • you have torn
 • he/she/it has torn
 • we have torn
 • you have torn
 • they have torn

Tương lai

 • I will tear
 • you will tear
 • he/she/it will tear
 • we will tear
 • you will tear
 • they will tear

Tương lai hoàn thành

 • I will have torn
 • you will have torn
 • he/she/it will have torn
 • we will have torn
 • you will have torn
 • they will have torn

Quá khứ tiếp diễn

 • I was tearing
 • you were tearing
 • he/she/it was tearing
 • we were tearing
 • you were tearing
 • they were tearing

Quá khứ hoàn thành

 • I had torn
 • you had torn
 • he/she/it had torn
 • we had torn
 • you had torn
 • they had torn

Tương lai tiếp diễn

 • I will be tearing
 • you will be tearing
 • he/she/it will be tearing
 • we will be tearing
 • you will be tearing
 • they will be tearing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been tearing
 • you have been tearing
 • he/she/it has been tearing
 • we have been tearing
 • you have been tearing
 • they have been tearing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been tearing
 • you had been tearing
 • he/she/it had been tearing
 • we had been tearing
 • you had been tearing
 • they had been tearing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been tearing
 • you will have been tearing
 • he/she/it will have been tearing
 • we will have been tearing
 • you will have been tearing
 • they will have been tearing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • tear
 • let’s tear
 • tear

Hiện tại

 • tearing

Quá khứ

 • torn

Infinitive

 • to tear

Phân từ hoàn thành

 • having torn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *