Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Shear

Động từ bất quy tắc shear Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shed

Động từ bất quy tắc shed Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shine

Động từ bất quy tắc shine Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shit

Động từ bất quy tắc shit Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shoe

Động từ bất quy tắc shoe Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Shoot

Động từ bất quy tắc shoot Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Show

Động từ bất quy tắc show Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Seek

Động từ bất quy tắc seek Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sell

Động từ bất quy tắc sell Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Pay

Động từ bất quy tắc pay Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Plead

Động từ bất quy tắc plead Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Put

Động từ bất quy tắc put Động từ bất quỳ tắc là những động từ...