Shed

Động từ bất quy tắc shed

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shed.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shed oneself/not shed

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shed
 • you shed
 • he/she/it shed
 • we shed
 • you shed
 • they shed

Quá khứ

 • I shed
 • you shed
 • he/she/it shed
 • we shed
 • you shed
 • they shed

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shedding
 • you are shedding
 • he/she/it is shedding
 • we are shedding
 • you are shedding
 • they are shedding

Hiện tại hoàn thành

 • I have shed
 • you have shed
 • he/she/it has shed
 • we have shed
 • you have shed
 • they have shed

Tương lai

 • I will shed
 • you will shed
 • he/she/it will shed
 • we will shed
 • you will shed
 • they will shed

Tương lai hoàn thành

 • I will have shed
 • you will have shed
 • he/she/it will have shed
 • we will have shed
 • you will have shed
 • they will have shed

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shedding
 • you were shedding
 • he/she/it was shedding
 • we were shedding
 • you were shedding
 • they were shedding

Quá khứ hoàn thành

 • I had shed
 • you had shed
 • he/she/it had shed
 • we had shed
 • you had shed
 • they had shed

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shedding
 • you will be shedding
 • he/she/it will be shedding
 • we will be shedding
 • you will be shedding
 • they will be shedding

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shedding
 • you have been shedding
 • he/she/it has been shedding
 • we have been shedding
 • you have been shedding
 • they have been shedding

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shedding
 • you had been shedding
 • he/she/it had been shedding
 • we had been shedding
 • you had been shedding
 • they had been shedding

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shedding
 • you will have been shedding
 • he/she/it will have been shedding
 • we will have been shedding
 • you will have been shedding
 • they will have been shedding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shed
 • let’s shed
 • shed

Hiện tại

 • shedding

Quá khứ

 • shed

Infinitive

 • to shed

Phân từ hoàn thành

 • having shed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *