Seek

Động từ bất quy tắc seek

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Seek.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
seek oneself/not seek

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I seek
 • you seek
 • he/she/it seeks
 • we seek
 • you seek
 • they seek

Quá khứ

 • I sought
 • you sought
 • he/she/it sought
 • we sought
 • you sought
 • they sought

Hiện tại tiếp diễn

 • I am seeking
 • you are seeking
 • he/she/it is seeking
 • we are seeking
 • you are seeking
 • they are seeking

Hiện tại hoàn thành

 • I have sought
 • you have sought
 • he/she/it has sought
 • we have sought
 • you have sought
 • they have sought

Tương lai

 • I will seek
 • you will seek
 • he/she/it will seek
 • we will seek
 • you will seek
 • they will seek

Tương lai hoàn thành

 • I will have sought
 • you will have sought
 • he/she/it will have sought
 • we will have sought
 • you will have sought
 • they will have sought

Quá khứ tiếp diễn

 • I was seeking
 • you were seeking
 • he/she/it was seeking
 • we were seeking
 • you were seeking
 • they were seeking

Quá khứ hoàn thành

 • I had sought
 • you had sought
 • he/she/it had sought
 • we had sought
 • you had sought
 • they had sought

Tương lai tiếp diễn

 • I will be seeking
 • you will be seeking
 • he/she/it will be seeking
 • we will be seeking
 • you will be seeking
 • they will be seeking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been seeking
 • you have been seeking
 • he/she/it has been seeking
 • we have been seeking
 • you have been seeking
 • they have been seeking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been seeking
 • you had been seeking
 • he/she/it had been seeking
 • we had been seeking
 • you had been seeking
 • they had been seeking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been seeking
 • you will have been seeking
 • he/she/it will have been seeking
 • we will have been seeking
 • you will have been seeking
 • they will have been seeking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • seek
 • let’s seek
 • seek

Hiện tại

 • seeking

Quá khứ

 • sought

Infinitive

 • to seek

Phân từ hoàn thành

 • having sought

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *