Shear

Động từ bất quy tắc shear

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shear.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shear oneself/not shear

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shear
 • you shear
 • he/she/it shears
 • we shear
 • you shear
 • they shear

Quá khứ

 • I sheared
 • you sheared
 • he/she/it sheared
 • we sheared
 • you sheared
 • they sheared

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shearing
 • you are shearing
 • he/she/it is shearing
 • we are shearing
 • you are shearing
 • they are shearing

Hiện tại hoàn thành

 • I have shorn/sheared
 • you have shorn/sheared
 • he/she/it has shorn/sheared
 • we have shorn/sheared
 • you have shorn/sheared
 • they have shorn/sheared

Tương lai

 • I will shear
 • you will shear
 • he/she/it will shear
 • we will shear
 • you will shear
 • they will shear

Tương lai hoàn thành

 • I will have shorn/sheared
 • you will have shorn/sheared
 • he/she/it will have shorn/sheared
 • we will have shorn/sheared
 • you will have shorn/sheared
 • they will have shorn/sheared

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shearing
 • you were shearing
 • he/she/it was shearing
 • we were shearing
 • you were shearing
 • they were shearing

Quá khứ hoàn thành

 • I had shorn/sheared
 • you had shorn/sheared
 • he/she/it had shorn/sheared
 • we had shorn/sheared
 • you had shorn/sheared
 • they had shorn/sheared

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shearing
 • you will be shearing
 • he/she/it will be shearing
 • we will be shearing
 • you will be shearing
 • they will be shearing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shearing
 • you have been shearing
 • he/she/it has been shearing
 • we have been shearing
 • you have been shearing
 • they have been shearing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shearing
 • you had been shearing
 • he/she/it had been shearing
 • we had been shearing
 • you had been shearing
 • they had been shearing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shearing
 • you will have been shearing
 • he/she/it will have been shearing
 • we will have been shearing
 • you will have been shearing
 • they will have been shearing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shear
 • let’s shear
 • shear

Hiện tại

 • shearing

Quá khứ

 • shorn/sheared

Infinitive

 • to shear

Phân từ hoàn thành

 • having shorn/sheared

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *