Shake

Động từ bất quy tắc shake

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shake.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shake oneself/not shake

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shake
 • you shake
 • he/she/it shakes
 • we shake
 • you shake
 • they shake

Quá khứ

 • I shook
 • you shook
 • he/she/it shook
 • we shook
 • you shook
 • they shook

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shaking
 • you are shaking
 • he/she/it is shaking
 • we are shaking
 • you are shaking
 • they are shaking

Hiện tại hoàn thành

 • I have shaken
 • you have shaken
 • he/she/it has shaken
 • we have shaken
 • you have shaken
 • they have shaken

Tương lai

 • I will shake
 • you will shake
 • he/she/it will shake
 • we will shake
 • you will shake
 • they will shake

Tương lai hoàn thành

 • I will have shaken
 • you will have shaken
 • he/she/it will have shaken
 • we will have shaken
 • you will have shaken
 • they will have shaken

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shaking
 • you were shaking
 • he/she/it was shaking
 • we were shaking
 • you were shaking
 • they were shaking

Quá khứ hoàn thành

 • I had shaken
 • you had shaken
 • he/she/it had shaken
 • we had shaken
 • you had shaken
 • they had shaken

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shaking
 • you will be shaking
 • he/she/it will be shaking
 • we will be shaking
 • you will be shaking
 • they will be shaking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shaking
 • you have been shaking
 • he/she/it has been shaking
 • we have been shaking
 • you have been shaking
 • they have been shaking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shaking
 • you had been shaking
 • he/she/it had been shaking
 • we had been shaking
 • you had been shaking
 • they had been shaking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shaking
 • you will have been shaking
 • he/she/it will have been shaking
 • we will have been shaking
 • you will have been shaking
 • they will have been shaking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shake
 • let’s shake
 • shake

Hiện tại

 • shaking

Quá khứ

 • shaken

Infinitive

 • to shake

Phân từ hoàn thành

 • having shaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *