Send

Động từ bất quy tắc send

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Send.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
send oneself/not send

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I send
 • you send
 • he/she/it sends
 • we send
 • you send
 • they send

Quá khứ

 • I sent
 • you sent
 • he/she/it sent
 • we sent
 • you sent
 • they sent

Hiện tại tiếp diễn

 • I am sending
 • you are sending
 • he/she/it is sending
 • we are sending
 • you are sending
 • they are sending

Hiện tại hoàn thành

 • I have sent
 • you have sent
 • he/she/it has sent
 • we have sent
 • you have sent
 • they have sent

Tương lai

 • I will send
 • you will send
 • he/she/it will send
 • we will send
 • you will send
 • they will send

Tương lai hoàn thành

 • I will have sent
 • you will have sent
 • he/she/it will have sent
 • we will have sent
 • you will have sent
 • they will have sent

Quá khứ tiếp diễn

 • I was sending
 • you were sending
 • he/she/it was sending
 • we were sending
 • you were sending
 • they were sending

Quá khứ hoàn thành

 • I had sent
 • you had sent
 • he/she/it had sent
 • we had sent
 • you had sent
 • they had sent

Tương lai tiếp diễn

 • I will be sending
 • you will be sending
 • he/she/it will be sending
 • we will be sending
 • you will be sending
 • they will be sending

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been sending
 • you have been sending
 • he/she/it has been sending
 • we have been sending
 • you have been sending
 • they have been sending

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been sending
 • you had been sending
 • he/she/it had been sending
 • we had been sending
 • you had been sending
 • they had been sending

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been sending
 • you will have been sending
 • he/she/it will have been sending
 • we will have been sending
 • you will have been sending
 • they will have been sending

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • send
 • let’s send
 • send

Hiện tại

 • sending

Quá khứ

 • sent

Infinitive

 • to send

Phân từ hoàn thành

 • having sent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *