Spoil

Động từ bất quy tắc spoil

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Spoil.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
spoil oneself/not spoil

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I spoil
 • you spoil
 • he/she/it spoils
 • we spoil
 • you spoil
 • they spoil

Quá khứ

 • I spoiled/spoilt
 • you spoiled/spoilt
 • he/she/it spoiled/spoilt
 • we spoiled/spoilt
 • you spoiled/spoilt
 • they spoiled/spoilt

Hiện tại tiếp diễn

 • I am spoiling
 • you are spoiling
 • he/she/it is spoiling
 • we are spoiling
 • you are spoiling
 • they are spoiling

Hiện tại hoàn thành

 • I have spoiled/spoilt
 • you have spoiled/spoilt
 • he/she/it has spoiled/spoilt
 • we have spoiled/spoilt
 • you have spoiled/spoilt
 • they have spoiled/spoilt

Tương lai

 • I will spoil
 • you will spoil
 • he/she/it will spoil
 • we will spoil
 • you will spoil
 • they will spoil

Tương lai hoàn thành

 • I will have spoiled/spoilt
 • you will have spoiled/spoilt
 • he/she/it will have spoiled/spoilt
 • we will have spoiled/spoilt
 • you will have spoiled/spoilt
 • they will have spoiled/spoilt

Quá khứ tiếp diễn

 • I was spoiling
 • you were spoiling
 • he/she/it was spoiling
 • we were spoiling
 • you were spoiling
 • they were spoiling

Quá khứ hoàn thành

 • I had spoiled/spoilt
 • you had spoiled/spoilt
 • he/she/it had spoiled/spoilt
 • we had spoiled/spoilt
 • you had spoiled/spoilt
 • they had spoiled/spoilt

Tương lai tiếp diễn

 • I will be spoiling
 • you will be spoiling
 • he/she/it will be spoiling
 • we will be spoiling
 • you will be spoiling
 • they will be spoiling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been spoiling
 • you have been spoiling
 • he/she/it has been spoiling
 • we have been spoiling
 • you have been spoiling
 • they have been spoiling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been spoiling
 • you had been spoiling
 • he/she/it had been spoiling
 • we had been spoiling
 • you had been spoiling
 • they had been spoiling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been spoiling
 • you will have been spoiling
 • he/she/it will have been spoiling
 • we will have been spoiling
 • you will have been spoiling
 • they will have been spoiling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • spoil
 • let’s spoil
 • spoil

Hiện tại

 • spoiling

Quá khứ

 • spoiled/spoilt

Infinitive

 • to spoil

Phân từ hoàn thành

 • having spoiled/spoilt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *