Shrink

Động từ bất quy tắc shrink

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shrink.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shrink oneself/not shrink

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shrink
 • you shrink
 • he/she/it shrinks
 • we shrink
 • you shrink
 • they shrink

Quá khứ

 • I shrank
 • you shrank
 • he/she/it shrank
 • we shrank
 • you shrank
 • they shrank

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shrinking
 • you are shrinking
 • he/she/it is shrinking
 • we are shrinking
 • you are shrinking
 • they are shrinking

Hiện tại hoàn thành

 • I have shrunk
 • you have shrunk
 • he/she/it has shrunk
 • we have shrunk
 • you have shrunk
 • they have shrunk

Tương lai

 • I will shrink
 • you will shrink
 • he/she/it will shrink
 • we will shrink
 • you will shrink
 • they will shrink

Tương lai hoàn thành

 • I will have shrunk
 • you will have shrunk
 • he/she/it will have shrunk
 • we will have shrunk
 • you will have shrunk
 • they will have shrunk

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shrinking
 • you were shrinking
 • he/she/it was shrinking
 • we were shrinking
 • you were shrinking
 • they were shrinking

Quá khứ hoàn thành

 • I had shrunk
 • you had shrunk
 • he/she/it had shrunk
 • we had shrunk
 • you had shrunk
 • they had shrunk

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shrinking
 • you will be shrinking
 • he/she/it will be shrinking
 • we will be shrinking
 • you will be shrinking
 • they will be shrinking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shrinking
 • you have been shrinking
 • he/she/it has been shrinking
 • we have been shrinking
 • you have been shrinking
 • they have been shrinking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shrinking
 • you had been shrinking
 • he/she/it had been shrinking
 • we had been shrinking
 • you had been shrinking
 • they had been shrinking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shrinking
 • you will have been shrinking
 • he/she/it will have been shrinking
 • we will have been shrinking
 • you will have been shrinking
 • they will have been shrinking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shrink
 • let’s shrink
 • shrink

Hiện tại

 • shrinking

Quá khứ

 • shrunk

Infinitive

 • to shrink

Phân từ hoàn thành

 • having shrunk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *