Shrive

Động từ bất quy tắc shrive

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shrive.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shrive oneself/not shrive

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shrive
 • you shrive
 • he/she/it shrives
 • we shrive
 • you shrive
 • they shrive

Quá khứ

 • I shrived
 • you shrived
 • he/she/it shrived
 • we shrived
 • you shrived
 • they shrived

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shriving
 • you are shriving
 • he/she/it is shriving
 • we are shriving
 • you are shriving
 • they are shriving

Hiện tại hoàn thành

 • I have shrived
 • you have shrived
 • he/she/it has shrived
 • we have shrived
 • you have shrived
 • they have shrived

Tương lai

 • I will shrive
 • you will shrive
 • he/she/it will shrive
 • we will shrive
 • you will shrive
 • they will shrive

Tương lai hoàn thành

 • I will have shrived
 • you will have shrived
 • he/she/it will have shrived
 • we will have shrived
 • you will have shrived
 • they will have shrived

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shriving
 • you were shriving
 • he/she/it was shriving
 • we were shriving
 • you were shriving
 • they were shriving

Quá khứ hoàn thành

 • I had shrived
 • you had shrived
 • he/she/it had shrived
 • we had shrived
 • you had shrived
 • they had shrived

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shriving
 • you will be shriving
 • he/she/it will be shriving
 • we will be shriving
 • you will be shriving
 • they will be shriving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shriving
 • you have been shriving
 • he/she/it has been shriving
 • we have been shriving
 • you have been shriving
 • they have been shriving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shriving
 • you had been shriving
 • he/she/it had been shriving
 • we had been shriving
 • you had been shriving
 • they had been shriving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shriving
 • you will have been shriving
 • he/she/it will have been shriving
 • we will have been shriving
 • you will have been shriving
 • they will have been shriving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shrive
 • let’s shrive
 • shrive

Hiện tại

 • shriving

Quá khứ

 • shrived

Infinitive

 • to shrive

Phân từ hoàn thành

 • having shrived

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *