Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Wring

Động từ bất quy tắc wring Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Write

Động từ bất quy tắc write Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Wake

Động từ bất quy tắc wake Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Waylay

Động từ bất quy tắc waylay Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Wear

Động từ bất quy tắc wear Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Weave

Động từ bất quy tắc weave Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Wed

Động từ bất quy tắc wed Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Weep

Động từ bất quy tắc weep Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Welcome

Động từ bất quy tắc welcome Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Wend

Động từ bất quy tắc wend Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Wet

Động từ bất quy tắc wet Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Win

Động từ bất quy tắc win Động từ bất quỳ tắc là những động từ...