Wind

Động từ bất quy tắc wind

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Wind.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not wind

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I wind
 • you wind
 • he/she/it winds
 • we wind
 • you wind
 • they wind

Quá khứ

 • I wound/winded
 • you wound/winded
 • he/she/it wound/winded
 • we wound/winded
 • you wound/winded
 • they wound/winded

Hiện tại tiếp diễn

 • I am winding
 • you are winding
 • he/she/it is winding
 • we are winding
 • you are winding
 • they are winding

Hiện tại hoàn thành

 • I have wound/winded
 • you have wound/winded
 • he/she/it has wound/winded
 • we have wound/winded
 • you have wound/winded
 • they have wound/winded

Tương lai

 • I will wind
 • you will wind
 • he/she/it will wind
 • we will wind
 • you will wind
 • they will wind

Tương lai hoàn thành

 • I will have wound/winded
 • you will have wound/winded
 • he/she/it will have wound/winded
 • we will have wound/winded
 • you will have wound/winded
 • they will have wound/winded

Quá khứ tiếp diễn

 • I was winding
 • you were winding
 • he/she/it was winding
 • we were winding
 • you were winding
 • they were winding

Quá khứ hoàn thành

 • I had wound/winded
 • you had wound/winded
 • he/she/it had wound/winded
 • we had wound/winded
 • you had wound/winded
 • they had wound/winded

Tương lai tiếp diễn

 • I will be winding
 • you will be winding
 • he/she/it will be winding
 • we will be winding
 • you will be winding
 • they will be winding

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been winding
 • you have been winding
 • he/she/it has been winding
 • we have been winding
 • you have been winding
 • they have been winding

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been winding
 • you had been winding
 • he/she/it had been winding
 • we had been winding
 • you had been winding
 • they had been winding

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been winding
 • you will have been winding
 • he/she/it will have been winding
 • we will have been winding
 • you will have been winding
 • they will have been winding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • wind
 • let’s wind
 • wind

Hiện tại

 • winding

Quá khứ

 • wound/winded

Infinitive

 • to wind

Phân từ hoàn thành

 • having wound/winded

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *