Write

Động từ bất quy tắc write

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Write.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
write oneself/not write

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I write
 • you write
 • he/she/it writes
 • we write
 • you write
 • they write

Quá khứ

 • I wrote
 • you wrote
 • he/she/it wrote
 • we wrote
 • you wrote
 • they wrote

Hiện tại tiếp diễn

 • I am writing
 • you are writing
 • he/she/it is writing
 • we are writing
 • you are writing
 • they are writing

Hiện tại hoàn thành

 • I have written
 • you have written
 • he/she/it has written
 • we have written
 • you have written
 • they have written

Tương lai

 • I will write
 • you will write
 • he/she/it will write
 • we will write
 • you will write
 • they will write

Tương lai hoàn thành

 • I will have written
 • you will have written
 • he/she/it will have written
 • we will have written
 • you will have written
 • they will have written

Quá khứ tiếp diễn

 • I was writing
 • you were writing
 • he/she/it was writing
 • we were writing
 • you were writing
 • they were writing

Quá khứ hoàn thành

 • I had written
 • you had written
 • he/she/it had written
 • we had written
 • you had written
 • they had written

Tương lai tiếp diễn

 • I will be writing
 • you will be writing
 • he/she/it will be writing
 • we will be writing
 • you will be writing
 • they will be writing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been writing
 • you have been writing
 • he/she/it has been writing
 • we have been writing
 • you have been writing
 • they have been writing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been writing
 • you had been writing
 • he/she/it had been writing
 • we had been writing
 • you had been writing
 • they had been writing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been writing
 • you will have been writing
 • he/she/it will have been writing
 • we will have been writing
 • you will have been writing
 • they will have been writing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • write
 • let’s write
 • write

Hiện tại

 • writing

Quá khứ

 • written

Infinitive

 • to write

Phân từ hoàn thành

 • having written

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *